Ochodné podmienky

1.1 Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Lotus Woman, s.r.o., so sídlom Ulica Jána Bottu 8995/29E, Trnava 917 01, Slovensko, IČO: 54 001 447, DIČ: 2121545327, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 49779/T.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

1.2 Všeobecné podmienky

Lotus Woman, s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu služieb. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na zmenu miesta konania seminára alebo podujatia. Účastníci budú v tomto prípade o zmene včas informovaní.

Lotus Woman, s. r. o. nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo zrušenia udalosti alebo služby.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov a služieb poskytuje predávajúci na svojich webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: jana@lotuswoman.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami spoločnosti Lotus Woman, s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. Faktúry a forma platby

Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

Splatnosť faktúr je spravidla 7 dní, pokiaľ nie je v popise služby či produktu uvedené inak.

Sumy sú uvedené v eurách (EUR).

4. Platobné podmienky

Zákazník získava prístup k službám alebo produktom po zaplatení stanovenej ceny, pokiaľ nie je v objednávkovom formulári uvedené inak.

V prípade, že zo strany zákazníka nedôjde k úhrade ceny do stanoveného dátumu poskytnutia služby či produktu, alebo do 10 dní po termíne splatnosti, zmluva sa ruší.

Predávajúci umožňuje v niektorých prípadoch úhradu za svoje služby po častiach, pokiaľ je to v popise služby a v príslušnom objednávkovom formulári uvedené.  Predávajúci si vyhradzuje viazať úhradu ceny po častiach na sprístupnenie určitej časti služby, na ňu sa časť ceny vzťahuje, s tým, že pokiaľ nedôjde v stanovenom termíne k úhrade ďalšej čiastky, nebude ďalšia časť služby zákazníkovi sprístupnená.

5. Dodacie podmienky

Hotové elektronické produkty sú zasielané automaticky e-mailom. Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte ma urýchlene kontaktovať.

Online alebo osobné konzultácie, koučing, online programy, kurzy, semináre alebo podujatia prebiehajúce online alebo na živo (ďalej iba vzdelávacie programy) budú dodané podľa podmienok uvedených v popise služby na webovej stránke, prípadne dohodnuté individuálne.

V prípade skupinových podujatí, ktoré sa konajú naživo alebo online, si predávajúci vyhradzuje právo podujatie zrušiť v prípade nižšieho počtu zúčastnených alebo zásahu vyššej moci.

6. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na vzdelávacom programe, môžete tak urobiť elektronickou formou na email: jana@lotuswoman.sk

Ak tak urobíte do 14 dní pred termínom konania vzdelávacieho programu, bude vám vrátených 100% zo zaplatenej sumy po uvedení objektívnych dôvodov pre zrušenie vašej účasti. Ak zrušíte účasť do 5 dní pred začatím vzdelávacieho programu, bude vám vrátených 50% zo zaplatenej sumy, ak neskôr, zaplatená suma Vám nebude vrátená.

Pri podozrení na podvodné či protizákonné konanie predovšetkým v súvislosti s objednávaním a využívaním elektronických produktov bude takéto podozrenie ďalej postúpené právnikovi a riešené v súlade s platnou legislatívou.

Pri kúpe online vzdelávacích programov môže byť zákazníkovi vytvorený používateľský účet na webovej stránke a na email zadaný v objednávke mu budú vygenerované prístupy k používateľskému účtu.

Pokiaľ bude online služba distribuovaná iným spôsobom ako je užívateľská sekcia, budú zákazníkovi zaslané prístupové údaje k inej platforme alebo mu obsah bude sprostredkovaný inou vopred dojednanou formou.

7. Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.

Prístup k online vzdelávacím programom a online službám je garantovaný tiež na dobu minimálne 24 mesiacov. 

Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok ma kontaktujte e-mailom na jana@lotuswoman.sk.

Lotus Woman, s.r.o. zodpovedá za dodržanie cien, ktoré sú platné v čase odoslania objednávky zákazníkom, dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený a v takom množstve, aké bolo uvedené v objednávke, priloženie príslušného dokladu.

Lotus Woman, s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar.

Lotus Woman, s.r.o. tiež nenesie zodpovednosť za konkrétne výsledky, ktoré zákazník dosiahne po absolvovaní vzdelávacích programov alebo individuálnych služieb.

8. Zodpovednosť za obsah webu a autorské práva

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

Lotus Woman, s.r.o. je autorom a vykonávateľom autorských práv k službám a produktom, k webovej stránke a jej jednotlivých častí, k častiam online produktov, pokiaľ majú charakter autorského diela. Použitie diela alebo jeho časti bez súhlasu alebo akýkoľvek iný neoprávnený výkon práv k dielam je zakázaný. Tento zákaz sa vzťahuje najmä na zamedzenie nepovoleného kopírovania, preberania a šírenia a ďalšieho neoprávneného nakladania s webom, článkami, online záznamami, audiovizuálnymi dielami, a ďalšími autorskými dielami.

9. Záverečné usttanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. marca 2024. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

10. Kontakt

jana@lotuswoman.sk
+421 907034509

Ing. Jana Boor
Lotus Woman, s. r. o.
Ulica Jána Bottu 8995/29E
91701 Trnava
Slovensko

IČO:  54 001 447

Spoločnosť je zapísaná na OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 49779/T