Vonku sa zjesenieva a rok sa pomaly chýli ku koncu. Tak, ako spomaľuje príroda, spomaľujem aj ja.